Wettelijke informatie

Behandeling van klachten

KEREN FINANCE heeft een operationele procedure opgesteld en ingevoerd met het oog op de snelle en efficiënte behandeling van de klachten van cliënten. Klachten kunnen worden ingediend per fax op 01.45.02.88.15, per e-mail op het adres reclamation@kerenfinance.com of per post ter attentie van de Dienst Conformiteit - KEREN FINANCE - 12 bis, place Henri Bergson 75008 Paris – Frankrijk.

Alle klachten kunnen worden gericht aan KEREN FINANCE – per e-mail op het adres reclamation@kerenfinance.com of per post ter attentie van de Dienst Conformiteit – 12 bis, place Henri Bergson 75008 PARIS – Frankrijk. Verzoeken kunnen in het Frans of het Nederlands worden gedaan. Om als ontvankelijk te worden beschouwd, moet de klacht minstens de volgende gegevens bevatten: de volledige identificatie van de indiener van de klacht en een gedetailleerde beschrijving van de feiten die aan de aanvraag ten grondslag liggen. In België kunnen beleggers, op voorwaarde dat ze hun vraag eerder hebben voorgelegd aan KEREN FINANCE, hun dossier ook indienen op het volgende adres:

Ombudsdienst voor consumenten
Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel, België
Tel.: +32 2 702 52 20
Fax: + 32 2 808 71 29
E-mail: contact@consument.be


ESG-beleid

ESG-beleid – Toepassing van het decreet 2012-132 van 30-01-2012


KEREN FINANCE is een beheermaatschappij die door de Franse toezichthouder AMF op 1 januari 2001 is erkend onder het nummer GP 01-001. Onze beheermaatschappij houdt niet systematisch rekening met de criteria inzake naleving van ecologische, sociale en governancedoelstellingen (ESG) in ons beleggingsbeleid. 


Selectiebeleid voor tussenpersonen

a. Ter herinnering: De reglementering:
 Artikel 321-27
De beheermaatschappij moet met het oog op op de selectie en beoordeling van de tussenpersonen en de tegenpartijen een formele, controleerbare procedure invoeren die rekening houdt met objectieve criteria zoals de kosten voor de bemiddeling, de kwaliteit van de uitvoering, het opzoeken of de administratieve verwerking van de verrichtingen. Ze brengt in het beheersverslag van het fonds verslag uit over de toepassing van deze procedure. Wanneer de tegenpartij of de tussenpersoon niet wordt geselecteerd volgens de in de eerste alinea genoemde beginselen, mag de vergoeding van die tussenpersoon of tegenpartij de kosten voor het fonds niet verhogen.

b. Procedure voor de selectie van bemiddelaars:
Jaarlijks wordt een college bijeengeroepen om de financiële tussenpersonen te kiezen en te evalueren. Dat college is samengesteld uit de zaakvoerders en het hoofd van de Middle-Office:

 Teneinde de financiële tussenpersonen te kunnen beoordelen, heeft het college selectiecriteria bepaald die eigen zijn aan de volgende thema’s:
• Beheer
• Overzicht over de markten / uitvoering
• Financiële analyse
• Middle office / post-markt

Na oplijsting van de verschillende criteria die het college heeft gekozen, wordt een evaluatietabel opgesteld waarbij aan elk criterium een weging wordt toegekend volgens het belang dat eraan wordt gehecht.

 Niet-limitatieve lijst van de verschillende criteria:
• Marktinformatie en gepersonaliseerde opvolging
• Onderhandelingscapaciteit / Interventies op alle kapitalisaties / markten / valuta's
• Uitvoeringsprijs
• Kwaliteit van de analyse en het onderzoek
• Termijn voor ontvangst van de bevestigingen en afhandeling van de verrichtingen

Elke deelnemer geeft zijn persoonlijke stem op een evaluatietabel.

 Tijdens deze vergadering beoordeelt het college de doeltreffendheid van de maatregelen op vlak van selectie en uitvoering van de orders teneinde eventuele leemten op te sporen en desgevallend te verhelpen.


Stembeleid

Overeenkomstig artikel 314-100 van het algemene reglement van de Franse toezichthouder AMF stelt KEREN FINANCE een stembeleid op dat zo nodig wordt bijgewerkt en dat de voorwaarden uiteenzet waaronder het bedrijf de stemrechten wil uitoefenen die verbonden zijn aan de effecten die worden aangehouden door de icbe’s waarvan het het beheer waarneemt.

KEREN FINANCE verbindt zich ertoe te stemmen indien het in het kader van zijn beheersactiviteit ten minste 5% van de effecten aanhoudt die op de markt werden uitgegeven door eenzelfde emittent voor eenzelfde categorie van effecten.

Bovendien overweegt de vennootschap om te stemmen in het kader van een Franse vennootschap. Er is niet voorzien dat KEREN FINANCE stemt in het kader van participaties in buitenlandse emittenten.

Wat het stembeleid betreft, verbindt KEREN FINANCE zich ertoe te stemmen over de volgende punten:
• de goedkeuring van de rekeningen en de bestemming van het resultaat;
• programma’s voor uitgifte en terugkoop van aandelen;
• de benoeming van de wettelijke auditors;
• beslissingen die leiden tot een statutenwijziging.

Bij de volgende punten zal het bedrijf niet stemmen:
• zogeheten gereglementeerde overeenkomsten;
• de benoeming of afzetting van sociale organen.

Globaal gezien bestaat het stembeleid van KEREN FINANCE erin om negatief advies uit te brengen bij beslissingen die duidelijk te ongunstig zijn voor de minderheidsaandeelhouders, zoals de optie om het kapitaal te verhogen via een openbaar bod, kapitaalverhogingen die voorbehouden worden aan de werknemers en die betrekking hebben op 5% of meer van het kapitaal of waarbij een daling van de beurskoers met 10% of meer is voorzien.


Belangenconflict

Ter herinnering: de definitie van belangenconflict “Een belangenconflict is een situatie waarin meerdere partijen een tegengesteld belang hebben bij eenzelfde verrichting of transactie.”

Daardoor kunnen bij het verlenen van financiële diensten belangenconflicten ontstaan tussen de directe en indirecte medewerkers van het bedrijf enerzijds en de cliënten anderzijds, of ook tussen twee cliënten. KEREN FINANCE heeft de situaties geïdentificeerd waarmee de beheermaatschappij, medewerkers en cliënten geconfronteerd kunnen worden bij hun activiteiten en waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van een of meerdere cliënten worden geschaad. Deze risico’s werden in kaart gebracht.

De volgende situaties leiden tot belangenconflicten:
• de beheermaatschappij of een met haar verbonden persoon kan een financiële winst realiseren of een financieel verlies vermijden ten koste van de cliënt;
• de beheermaatschappij of een met haar verbonden persoon heeft een ander belang dan de cliënt bij het resultaat van een aan de cliënt geleverde dienst of van een transactie die voor rekening van de cliënt wordt uitgevoerd;
• de beheermaatschappij of een met haar verbonden persoon wordt om financiële of andere redenen ertoe aangezet de belangen van een andere cliënt of een groep van cliënten te laten primeren op de belangen van de cliënt aan wie de dienst wordt verleend;
• de beheermaatschappij of een met haar verbonden persoon oefent dezelfde beroepsactiviteit uit als de cliënt;
• de beheermaatschappij of een met haar verbonden persoon ontvangt van een andere persoon dan de cliënt nu of later een voordeel dat gelinkt is aan de dienst die aan de cliënt geleverd is, en dat een andere vorm aanneemt dan de commissie of de kosten die normaal voor deze dienst worden aangerekend.

Om zich in te dekken tegen deze risico’s, heeft KEREN FINANCE een beleid bepaald en ingevoerd dat met belangenconflicten met betrekking tot de eigen activiteiten omgaat. Dat beleid werd geimplementeerd en wordt nu gecontroleerd door de persoon die voor interne controle en conformiteit verantwoordelijk is.

 Teneinde het hoofd te bieden aan mogelijke belangenconflicten, kan de beheermaatschappij:
• de transactie die leidt tot belangenconflicten, weigeren;
• de transactie en het belangenconflict dat ze creëert, accepteren door maatregelen met een permanent karakter te nemen waarmee men de situatie op passende wijze kan beheren en zo kan vermijden dat de belangen van de cliënt op aanzienlijke wijze worden geschaad;
• de cliënt informeren in geval van een belangenconflict dat niet kan worden opgelost met één van beide bovenstaande oplossingen. In dat geval verstrekt de beheermaatschappij de cliënt de nodige informatie over de aard en de oorsprong van het belangenconflict, zodat deze met kennis van zaken een beslissing kan nemen.


Rapport “RTS 28”

RTS 28 bevat de eisen die worden gesteld voor de verbetering van de kwaliteit en de transparantie van de informatie omtrent de doorgegeven of uitgevoerde orders die voor professionele en niet-professionele beleggers beschikbaar is.

Download het rapport “RTS 28” in het frans


Top