NL - Société de gestion indépendante

Keren Patrimoine

- Compartiment van SICAV KEREN
Gediversifieerd

Beleggingsbeleid en -strategie

Het compartiment Keren Patrimoine is een icbe die een gematigde en discretionaire strategie1 hanteert voor het beheer van een portefeuille die voornamelijk is blootgesteld aan rente-instrumenten (schuldinstrumenten en geldmarktinstrumenten) en - voor het overige - aan aandelen van bedrijven uit de eurozone, hetzij met rechtstreekse beleggingen hetzij met icbe’s.
Voor de rentekorf is het de taak van de beheerder om te arbitreren om zijn renteverwachtingen optimaal te benutten. In tijden van onzekerheid zal de beheerder de voorkeur geven aan het monetaire gedeelte.
Voor de aandelenkorf steunt de beleggingsstrategie op een actief, opportunistisch beheer dat wordt bepaald aan de hand van een fundamentele analyse die door de beheermaatschappij wordt uitgevoerd.

Deze icbe wordt actief beheerd. De beheerdoelstelling bestaat erin over de aanbevolen beleggingshorizont een prestatie te behalen die na aftrek van beheerskosten hoger is dan die van de samengestelde indicator2 (50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 Year + 35% CAC 40 DR + 15% EONIA gekapitaliseerd).

* De Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 Year geeft de koers weer van een korf met vastrentende staatsobligaties die uit 15 landen van de eurozone komen en die een resterende looptijd van 3 tot 5 jaar en een kredietwaardige rating hebben. Niet alle staatsobligaties uit de eurozone zijn dus opgenomen in deze indexen.

De beheerder van deze index is Bloomberg Index Services Limited (ingeschreven in het register van de ESMA). Meer informatie vindt u op de website https://www.bbhub.io/indices/sites

* De CAC 40-index is een gewogen index volgens vlottende kapitalisatie, die de evolutie meet van de prestatie van 40 effecten die noteren op de gereglementeerde markt van Euronext Paris. Hij bestaat uit zeer liquide waarden gekozen uit de honderd grootste beurskapitalisaties op de gereglementeerde markt van Euronext Parijs, ongeacht het land waar de vennootschap geregistreerd is.

Het antwoord op de vraag of een waarde uit een index geschikt is, is gebaseerd op de vlottende beurskapitalisatie, het kapitaal dat op Euronext Paris wordt verhandeld, de economische activa en/of de aanwezigheid van een belangrijk beslissingscentrum in Frankrijk.

De beheerder van deze index is Euronext (ingeschreven in het register van de ESMA). Meer informatie vindt u op de website https://www.euronext.com.
 

Risiconiveau

Bij lager risico is het rendement potentieel lager

Bij hoger risico is het rendement potentieel hoger

De SRI synthetische risico-indicator toont het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat dit product verlies zal lijden in geval van marktbewegingen of ons onvermogen om u te betalen.

Deze indicator gaat ervan uit dat u het product gedurende de aanbevolen periode aanhoudt. Het werkelijke risico kan heel anders zijn als u vóór de vervaldatum uitstapt, en u kunt minder terugkrijgen.

De classificatie 1 is het laagste risiconiveau en 7 is het hoogste risiconiveau, maar de laagste risicocategorie (1) betekent niet "risicoloos". De aan een ICBE verbonden risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.

Aangezien dit product geen bescherming biedt tegen de grillen van de markt, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Raadpleeg het deel Risicoprofiel van de DIC/KIID voor details over de verschillende soorten risico's waaraan de houder via het Fonds wordt blootgesteld.(*) volatiliteit: dit is de omvang van de koersschommelingen van een financieel actief. Ze dient als parameter voor de kwantificering van het rendements- en prijsrisico van een financieel actief. Bij een hoge volatiliteit is de kans op winst, maar ook het risico op verlies groter. :

Fondsbeheerder

Kerncijfers

Kerncijfers
Netto-inventariswaarden op 21/05/2024
Keren Patrimoine
2 292.15 €
Index Keren Patrimoine *
185.22
Vorige waardering
Keren Patrimoine
2 292.15 €
Index Keren Patrimoine *
185.22
NL-BE - Performance J-1
Keren Patrimoine
+0.2 %
Index Keren Patrimoine *
-0.1 %
Jaarlijkse prestaties

* Samenstelling van de index : 35 % CAC 40 Total Return, 50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, 15 % €STR Capitalisé

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd. De beheerskosten zijn inbegrepen in het rendement. De rendementen worden berekend met herbelegde nettocoupons, na aftrek van de directe en indirecte beheerskosten en exclusief de in- en uitstapkosten die Keren Finance aanrekent.

Kenmerken

ISIN-code :
FR0000980427
Classificatie AMF :
Gediversifieerd
Juridische aard :
Compartiment van SICAV KEREN
Geschikt :
Levensverzekering
Referentiemunt :
Euro
UCITS :
UCITS
Aanbevolen beleggingsduur :
Langer dan 3 jaar
Oorspronkelijke creatie van het deelbewijs op :
02/06/2008
Creatie van compartiment SICAV :
01/10/2020
Toewijzing van resultaten :
Captitalisatie
Levensduur :
Het compartiment wordt opgericht voor een periode van 99 jaar, te tellen vanaf de opening ervan.
SFDR :
8

Kosten en fiscaliteit

Instapkosten :
0.0 % We vragen geen inschrijfgeld voor dit product.
Beheersvergoedingen en andere kosten :
1.58 % van de waarde van je investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van vorig jaar.
Transactiekosten :
0.66 % van de waarde van je belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de bedragen die we kopen en verkopen.
Prestatievergoeding :

10% van het verschil tussen het rendement van het compartiment na aftrek van de vaste beheerskosten en de benchmark (50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 Year + 35% CAC 40 DNR + 15% €STR gekapitaliseerd), indien het rendement van het compartiment strikt positief is en hoger is dan dat van de benchmark. Er wordt een inhaalperiode toegepast voor eventuelle ondermaatse prestaties in het verleden over een observatieperiode die kan worden verlengd van 1 tot 5 jaar. Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldvorderingen, is het onderworpen aan de belasting op meerwaarden op schuldvorderingen. De toepasselijke roerende voorheffing bedraagt 30%. Bovendien beoogt de Belgische beurstaks (taks op beursverrichtingen), indien hij van toepassing is, een heffing op transacties bij wederinkoop en overdracht van icbe’s (tarief van 1,32%, maximaal € 4.000 per transactie). Voor meer informatie over de fiscaliteit die van toepassing is op uw beleggingen, raden wij u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd kantoor. Het compartiment maakt geen gebruik van swing pricing.

Inschrijvingen / wederinkoop

Frequentie van bepaling van netto-inventariswaarde :
Dagelijks
Minimuminschrijving op aandelen :
aandeel
Centralisator / bewaarder :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Betaaldatum :
J+3
De NIW van het compartiment is beschikbaar op de website van BEAMA : 
Link
De evolutie van de NIW heeft betrekking op de voorbije jaren en is geen betrouwbare indicator voor de toekomstige evolutie.
Informations Légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet.

Keren Finance peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectifs conformément à l’article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, ainsi que sur les droits des investisseurs nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles en français sur notre site https://www.kerenfinance.com/fr-be/informations-reglementaires ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.

Tout renseignement contractuel relatif au Fonds commun de Placement renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le KIID, le prospectus, le rapport semestriel et le rapport annuel de gestion en Français, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion KEREN FINANCE, tél +0033 1 45 02 49 00, par consultation du site internet www.kerenfinance.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : CACEIS Belgium , Avenue du Port 86C Bte 320 B1000 Brussels.

Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, ils doivent être lus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama, Rue d’Arlon – Aarlenstraat, 82 | B-1040 Brussels, Belgium, sur notre site internet www.kerenfinance.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : CACEIS Belgium , Avenue du Port 86C Bte 320 B1000 Brussels.

Te downloaden documenten

Top