NL - Société de gestion indépendante

Keren Essentiels

- Compartiment van SICAV KEREN
Franse aandelen

Beleggingsbeleid en -strategie

De beleggingsstrategie bestaat erin effecten te selecteren1 van kmo’s en middelgrote2 bedrijven. Het doel is om te profiteren van de mogelijkheden om te beleggen in zich ontwikkelende bedrijven, voornamelijk uit de eurozone.

Ter informatie en ter vergelijking achteraf: de referentie-indicator voor de aandeelhouder is de CAC MID & SMALL met herbelegde nettodividenden3.

De strategie steunt op twee pijlers:
1/ de definitie van een strategische allocatie op lange termijn op basis van de analyse van de fundamentals van de economie en van de beurs
2/ de opbouw van de portefeuille: de selectie van de effecten van kleine bedrijven gebeurt op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria (activiteitensectoren, toetredingsbarrières, strategie, waardecreatie en winstgroei op lange termijn, kwaliteit van de bedrijfsleiding enz.).

Deze icbe wordt actief beheerd. De beheerder zal een prominente plaats toekennen aan aandelen met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro aan en aandelen van kleine en middelgrote ondernemingen en hij zal dit aandeel aanvullen met rente-instrumenten.

Het compartiment is voor minstens 75% belegd in effecten die in aanmerking komen voor het aandelenspaarplan. Dit spaarplan is uitsluitend bestemd voor Franse beleggers.

0 tot 40% van het nettoactief van het compartiment is blootgesteld aan rente-instrumenten uit de privésector, al dan niet ergens genoteerd, die uitgegeven zijn door emittenten uit de eurozone of die uitgedrukt zijn in euro, met inbegrip van speculatieve rente-instrumenten.

1 Effectenselectie is de selectie van individuele effecten volgens een reeks fundamentele analysecriteria.
2 De categorie van de middelgrote ondernemingen is de categorie tussen die van de kmo's en die van de grote ondernemingen. Deze indeling gebeurt op basis van het aantal werknemers, de omzet of het balanstotaal.
3 De beheerder van deze index is Euronext (ingeschreven in het register van de ESMA). Meer informatie vindt u op de website https://www.euronext.com.

Risiconiveau

Bij lager risico is het rendement potentieel lager

Bij hoger risico is het rendement potentieel hoger

De SRI synthetische risico-indicator toont het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat dit product verlies zal lijden in geval van marktbewegingen of ons onvermogen om u te betalen.

Deze indicator gaat ervan uit dat u het product gedurende de aanbevolen periode aanhoudt. Het werkelijke risico kan heel anders zijn als u vóór de vervaldatum uitstapt, en u kunt minder terugkrijgen.

De classificatie 1 is het laagste risiconiveau en 7 is het hoogste risiconiveau, maar de laagste risicocategorie (1) betekent niet "risicoloos". De aan een ICBE verbonden risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.

Aangezien dit product geen bescherming biedt tegen de grillen van de markt, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Raadpleeg het deel Risicoprofiel van de DIC/KIID voor details over de verschillende soorten risico's waaraan de houder via het Fonds wordt blootgesteld.(*) volatiliteit: dit is de omvang van de koersschommelingen van een financieel actief. Ze dient als parameter voor de kwantificering van het rendements- en prijsrisico van een financieel actief. Bij een hoge volatiliteit is de kans op winst, maar ook het risico op verlies groter. :

BELANGRIJKE RISICO’S WAARMEE GEEN REKENING IS GEHOUDEN IN DE INDICATOR: - Liquiditeitsrisico: Dit is het risico dat een financiële markt, als de handelsvolumes laag zijn of als er spanningen optreden op de markt, de transactievolumes (aankoop of verkoop) niet kan absorberen zonder een aanzienlijke impact op de prijs van de activa. - Kredietrisico: Wanneer de kwaliteit van de emittenten verslechtert of de emittent op de vervaldag zijn verplichtingen niet meer nakomt, kan de waarde van die effecten dalen, waardoor op haar beurt de netto-inventariswaarde daalt. Effecten die op basis van de analyse van de beheermaatschappij of de ratingagentschappen als “speculatief” worden bestempeld, lopen een verhoogd risico op wanbetaling en hun waardering kan harder en/of vaker schommelen, wat kan leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde. - Risico verbonden aan de impact van technieken zoals afgeleide instrumenten: Het gebruik van afgeleide instrumenten kan bij een blootstelling aan effecten die tegen de richting van de markten in evolueren, gedurende korte periodes leiden tot aanzienlijke dalingen van de netto-inventariswaarde.

Fondsbeheerders

Kerncijfers

Kerncijfers
Netto-inventariswaarden op 21/05/2024
Keren Essentiels *
296.50 €
Index Keren Essentiels
292.99
Vorige waardering
Keren Essentiels *
296.50 €
Index Keren Essentiels
292.99
NL-BE - Performance J-1
Keren Essentiels *
0.0 %
Index Keren Essentiels
-0.3 %
Jaarlijkse prestaties

* * INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT KEREN ESSENTIELS Op 01/10/2020 heeft Keren Finance bepaalde Franse Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen (GBF’s) omgevormd tot compartimenten van een Franse SICAV, die de vorm heeft aangenomen van een Société par Actions Simplifiée (S.A.S.). Keren Finance heeft beslist om alle activa van het GBF Keren Essentiels te fuseren met en te laten overnemen door het compartiment Keren Essentiels van de SICAV KEREN. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de ISIN-code van het GBF en het verloop van de rendementen uit het verleden bewaard zijn gebleven. Het compartiment werd opgericht als een “gediversifieerd fonds” en zijn overstap naar de categorie “fonds voor Franse aandelen” is goedgekeurd op 02/12/2013 en zal van toepassing zijn vanaf 02/01/2014. Bijgevolg zijn de rendementen die vermeld staan voor eind 2013, gerealiseerd in omstandigheden die niet meer van toepassing zijn.

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd. De beheerskosten zijn inbegrepen in het rendement. De rendementen worden berekend met herbelegde nettocoupons, na aftrek van de directe en indirecte beheerskosten en exclusief de in- en uitstapkosten die Keren Finance aanrekent.

Kenmerken

ISIN-code :
FR0011271550
Classificatie AMF :
Franse aandelen
Juridische aard :
Compartiment van SICAV KEREN
Geschikt :
PEA (enkel voor Franse beleggers) / Levensverzekering
Referentiemunt :
Euro
UCITS :
UCITS IV
Aanbevolen beleggingsduur :
Meer dan 5 jaar
Oorspronkelijke creatie van het deelbewijs op :
09/07/2012
Creatie van compartiment SICAV :
01/10/2020
Toewijzing van resultaten :
Captitalisatie
Levensduur :
Het compartiment wordt opgericht voor een periode van 99 jaar, te tellen vanaf de opening ervan.
SFDR :
8

Kosten en fiscaliteit

Instapkosten :
0.0 % We vragen geen inschrijfgeld voor dit product.
Beheersvergoedingen en andere kosten :
2.0 % van de waarde van je investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van vorig jaar.
Transactiekosten :
0.15 % van de waarde van je belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de bedragen die we kopen en verkopen.
Prestatievergoeding :

20% per jaar boven de 7% op jaarbasis na aftrek van de beheerskosten. Er wordt een inhaalperiode toegepast voor eventuelle ondermaatse prestaties in het verleden over een observatieperiode die kan worden verlengd van 1 tot 5 jaar
Omdat het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldvorderingen, is het onderworpen aan de belasting op meerwaarden op schuldvorderingen. De toepasselijke roerende voorheffing bedraagt 30%. Bovendien beoogt de Belgische beurstaks (taks op beursverrichtingen), indien hij van toepassing is, een heffing op transacties bij wederinkoop en overdracht van icbe’s (tarief van 1,32%, maximaal € 4.000 per transactie). Voor meer informatie over de fiscaliteit die van toepassing is op uw beleggingen, raden wij u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd kantoor. Het compartiment maakt geen gebruik van swing pricing.

Inschrijvingen / wederinkoop

Frequentie van bepaling van netto-inventariswaarde :
Dagelijks
Minimuminschrijving op aandelen :
0.001 aandeel
Centralisator / bewaarder :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Betaaldatum :
J+3
De NIW van het compartiment is beschikbaar op de website van BEAMA : 
Link
De evolutie van de NIW heeft betrekking op de voorbije jaren en is geen betrouwbare indicator voor de toekomstige evolutie.

Te downloaden documenten

Top