NL - Société de gestion indépendante

Keren Corporate

- Compartiment van SICAV KEREN
Obligaties en andere verhandelbare schuldinstrumenten uitgedrukt in euro

Beleggingsbeleid en -strategie

Het compartiment Keren Corporate hanteert een actieve beheerstijl, belegt hiermee in schuld- en geldmarktinstrumenten, die uitgedrukt zijn in euro, particuliere schuldinstrumenten en converteerbare schuldinstrumenten en het hanteert bij de allocatie a priori geen beperkingen qua geografische zone, duration, rating, activiteitensector of type effecten.

Het beheer van deze icbe berust op de analyse door de beheerder van de verschillen in vergoeding tussen de verschillende looptijden (curve), tussen de verschillende landen en tussen de verschillende ondertekeningskwaliteiten van de emittenten.
 De keuze van de privé-emissies resulteert uit de financiële en sectorale analyses die het volledige beheerteam uitvoert, uit kennis over emittenten waarover het team beschikt bij het beoordelen van parameters zoals het risico op wanbetaling, de capaciteit van het bedrijf om zijn schulden af te betalen, en de veerkracht waarmee het bedrijf cashflow kan genereren, en uit de beoordeling van kwantitatieve elementen zoals de vergoeding die hoger is dan die voor staatsobligaties. De keuze van de looptijden vloeit onder meer voort uit de inflatieverwachtingen van de beheerder en uit het monetaire beleid dat de centrale banken willen voeren.

Risiconiveau

Bij lager risico is het rendement potentieel lager

Bij hoger risico is het rendement potentieel hoger

De SRI synthetische risico-indicator toont het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat dit product verlies zal lijden in geval van marktbewegingen of ons onvermogen om u te betalen.

Deze indicator gaat ervan uit dat u het product gedurende de aanbevolen periode aanhoudt. Het werkelijke risico kan heel anders zijn als u vóór de vervaldatum uitstapt, en u kunt minder terugkrijgen.

De classificatie 1 is het laagste risiconiveau en 7 is het hoogste risiconiveau, maar de laagste risicocategorie (1) betekent niet "risicoloos". De aan een ICBE verbonden risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.

Aangezien dit product geen bescherming biedt tegen de grillen van de markt, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Raadpleeg het deel Risicoprofiel van de DIC/KIID voor details over de verschillende soorten risico's waaraan de houder via het Fonds wordt blootgesteld.(*) volatiliteit: dit is de omvang van de koersschommelingen van een financieel actief. Ze dient als parameter voor de kwantificering van het rendements- en prijsrisico van een financieel actief. Bij een hoge volatiliteit is de kans op winst, maar ook het risico op verlies groter. :

BELANGRIJKE RISICO’S WAARMEE GEEN REKENING IS GEHOUDEN IN DE INDICATOR: - Kredietrisico: Wanneer de kwaliteit van de emittenten verslechtert of de emittent op de vervaldag zijn verplichtingen niet meer nakomt, kan de waarde van die effecten dalen, waardoor op haar beurt de netto-inventariswaarde daalt. . - Het compartiment is overigens blootgesteld aan het risico dat volgens de analyse van de beheermaatschappij of de ratingagentschappen gepaard gaat met beleggingen in speculatieve hoogrentende effecten die een verhoogd risico op wanbetaling vertonen en waarvan de waardering harder en/of frequenter kan schommelen. Dat zou een hoog risico op kapitaalverlies en een groter risico op de daling van de netto-inventariswaarde kunnen inhouden. - Risico verbonden aan de impact van technieken zoals afgeleide instrumenten: Het gebruik van afgeleide instrumenten kan bij een blootstelling aan effecten die tegen de richting van de markten in evolueren, gedurende korte periodes leiden tot aanzienlijke dalingen van de netto-inventariswaarde. - Liquiditeitsrisico: Dit houdt het risico in dat een financiële markt, als de handelsvolumes laag zijn of als er spanningen optreden op de markt, de transactievolumes (aankoop of verkoop) niet kan absorberen zonder een aanzienlijke impact op de prijs van de activa.

Fondsbeheerder

Kerncijfers

Kerncijfers
Netto-inventariswaarden op 21/05/2024
Keren Corporate *
198.85 €
Index Keren Corporate
124.94
Vorige waardering
Keren Corporate *
198.85 €
Index Keren Corporate
124.94
NL-BE - Performance J-1
Keren Corporate *
+0.1 %
Index Keren Corporate
+0.1 %
Jaarlijkse prestaties

* * INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT KEREN CORPORATE Op 01/10/2020 heeft Keren Finance bepaalde Franse Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen (GBF’s) omgevormd tot compartimenten van een Franse SICAV, die de vorm heeft aangenomen van een Société par Actions Simplifiée (S.A.S.). Keren Finance heeft beslist om alle activa van het GBF Keren Fleximmo te fuseren met en te laten overnemen door het compartiment Keren Corporate van de SICAV KEREN. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de ISIN-code van het GBF en het verloop van de rendementen uit het verleden bewaard zijn gebleven. ** Sinds 1 januari 2017 vervangt de Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 Year de Euro MTX 3-5 Year.

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd. De beheerskosten zijn inbegrepen in het rendement. De rendementen worden berekend met herbelegde nettocoupons, na aftrek van de directe en indirecte beheerskosten en exclusief de in- en uitstapkosten die Keren Finance aanrekent.

Kenmerken

ISIN-code :
FR0010697532
Classificatie AMF :
Obligaties en andere verhandelbare schuldinstrumenten uitgedrukt in euro
Juridische aard :
Compartiment van SICAV KEREN
Geschikt :
Levensverzekering
Referentiemunt :
Euro
UCITS :
UCITS
Aanbevolen beleggingsduur :
Langer dan 3 jaar
Oorspronkelijke creatie van het deelbewijs op :
29/12/2008
Creatie van compartiment SICAV :
01/10/2020
Toewijzing van resultaten :
Captitalisatie
Levensduur :
Het compartiment wordt opgericht voor een periode van 99 jaar, te tellen vanaf de opening ervan.
SFDR :
8

Kosten en fiscaliteit

Instapkosten :
0.0 % We vragen geen inschrijfgeld voor dit product.
Beheersvergoedingen en andere kosten :
1.26 % van de waarde van je investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van vorig jaar.
Transactiekosten :
0.49 % van de waarde van je belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de bedragen die we kopen en verkopen.
Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldvorderingen, is het onderworpen aan de belasting op de meerwaarden op schuldvorderingen. De toepasselijke roerende voorheffing bedraagt 30%. Bovendien beoogt de Belgische beurstaks (taks op beursverrichtingen), indien hij van toepassing is, een heffing op transacties bij wederinkoop en overdracht van icbe’s (tarief van 1,32%, maximaal € 4.000 per transactie). Voor meer informatie over de fiscaliteit die van toepassing is op uw beleggingen, raden wij u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd kantoor. Het compartiment maakt geen gebruik van swing pricing.

Inschrijvingen / wederinkoop

Frequentie van bepaling van netto-inventariswaarde :
Dagelijks
Minimuminschrijving op aandelen :
0.001 aandeel
Centralisator / bewaarder :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Betaaldatum :
J+2
De NIW van het compartiment is beschikbaar op de website van BEAMA : 
Link
De evolutie van de NIW heeft betrekking op de voorbije jaren en is geen betrouwbare indicator voor de toekomstige evolutie.

Te downloaden documenten

Top