NL - Société de gestion indépendante

Keren 2029

Obligaties en andere verhandelbare schuldinstrumenten uitgedrukt in euro

Beleggingsbeleid en -strategie

De beheerdoelstelling van het fonds Keren 2029 is een rendement op jaarbasis, na aftrek van vergoedingen, van meer dan 4,00% voor het C-aandeel en 4,60% voor het I-aandeel, over de periode tussen de oprichting van het fonds op 14/09/2023 en de laatste NIW in 2029 (maandag 31 december 2029). Deze beheerdoelstelling houdt rekening met het geschatte wanbetalingsrisico, de afdekkingskosten (inclusief valuta-afdekking) en de beheersvergoedingen. Ze is gebaseerd op markthypotheses van de beheermaatschappij en kan geenszins worden gegarandeerd.

De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat: 1/ de in de beheerdoelstelling van het fonds vermelde prestaties niet alle gevallen van wanbetaling omvatten en gebaseerd zijn op schattingen in het licht van op een bepaald moment gemaakte markthypotheses 2/ het risico bestaat dat de werkelijke financiële situatie van emittenten slechter is dan verwacht 3/ deze ongunstige omstandigheden (bijv. meer wanbetalingen, lagere herstelpercentages) de prestaties van het fonds zullen verminderen. Het is dus mogelijk dat de beheerdoelstelling niet wordt gehaald.

Vóór 31 december 2029 zal de beheermaatschappij, afhankelijk van de heersende marktomstandigheden, ervoor kiezen om ofwel een vergelijkbare beleggingsstrategie te vernieuwen met een nieuwe beoogde vervaldatum, ofwel het fonds samen te voegen met een andere ICBE, ofwel het fonds te liquideren, onder voorbehoud van goedkeuring door de AMF.

Het fonds streeft naar een optimalisatie van het gemiddelde rendement tot de vervaldatum van de portefeuille op 31 december 2029 en selecteert emittenten met de laagste kans op wanbetaling op basis van het geboden rendement en de fundamentele analyse van de verschillende risicofactoren die inherent zijn aan deze emittenten.

Risiconiveau

Bij lager risico is het rendement potentieel lager

Bij hoger risico is het rendement potentieel hoger

De SRI synthetische risico-indicator toont het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat dit product verlies zal lijden in geval van marktbewegingen of ons onvermogen om u te betalen.

Deze indicator gaat ervan uit dat u het product gedurende de aanbevolen periode aanhoudt. Het werkelijke risico kan heel anders zijn als u vóór de vervaldatum uitstapt, en u kunt minder terugkrijgen.

De classificatie 1 is het laagste risiconiveau en 7 is het hoogste risiconiveau, maar de laagste risicocategorie (1) betekent niet "risicoloos". De aan een ICBE verbonden risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.

Aangezien dit product geen bescherming biedt tegen de grillen van de markt, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Raadpleeg het deel Risicoprofiel van de DIC/KIID voor details over de verschillende soorten risico's waaraan de houder via het Fonds wordt blootgesteld.(*) volatiliteit: dit is de omvang van de koersschommelingen van een financieel actief. Ze dient als parameter voor de kwantificering van het rendements- en prijsrisico van een financieel actief. Bij een hoge volatiliteit is de kans op winst, maar ook het risico op verlies groter. :

BELANGRIJKE RISICO’S WAARMEE GEEN REKENING IS GEHOUDEN IN DE INDICATOR: - Kredietrisico: Wanneer de kwaliteit van de emittenten verslechtert of de emittent op de vervaldag zijn verplichtingen niet meer nakomt, kan de waarde van die effecten dalen, waardoor op haar beurt de netto-inventariswaarde daalt. - Het beleggingsfonds is overigens blootgesteld aan het risico dat volgens de analyse van de beheermaatschappij of de ratingagentschappen gepaard gaat met beleggingen in speculatieve hoogrentende effecten die een verhoogd risico op wanbetaling vertonen en waarvan de waardering harder en/of frequenter kan schommelen. Dat zou een hoog risico op kapitaalverlies en een groter risico op de daling van de netto-inventariswaarde kunnen inhouden. - Liquiditeitsrisico: Dit houdt het risico in dat een financiële markt, als de handelsvolumes laag zijn of als er spanningen optreden op de markt, de transactievolumes (aankoop of verkoop) niet kan absorberen zonder een aanzienlijke impact op de prijs van de activa.

Fondsbeheerder

Kerncijfers

Kerncijfers
Netto-inventariswaarden op 21/05/2024
Keren 2029
104.80 €
Vorige waardering
Keren 2029
-
NL-BE - Performance J-1
Keren 2029
-

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd. De beheerskosten zijn inbegrepen in het rendement. De rendementen worden berekend met herbelegde nettocoupons, na aftrek van de directe en indirecte beheerskosten en exclusief de in- en uitstapkosten die Keren Finance aanrekent.

Kenmerken

ISIN-code :
FR001400J5O4
Classificatie AMF :
Obligaties en andere verhandelbare schuldinstrumenten uitgedrukt in euro
Juridische aard :
Beleggingsfonds naar Frans recht
Geschikt :
Levensverzekering
Referentiemunt :
Euro
UCITS :
UCITS
Aanbevolen beleggingsduur :
De aanbevolen houdperiode is tot de vervaldatum van het product (31/12/2029). Gezien de kenmerken en de aard van de onderliggende activa is dit product bedoeld voor beleggingen op lange termijn. Je moet bereid zijn om belegd te blijven tot 31 december 2029.
Creatie op :
14/09/2023
Toewijzing van resultaten :
Captitalisatie
Levensduur :
Het compartiment wordt opgericht met een looptijd van 99 jaar, te tellen vanaf de opening ervan.
SFDR :
8

Kosten en fiscaliteit

Instapkosten :
0.0 % We vragen geen inschrijfgeld voor dit product.
Beheersvergoedingen en andere kosten :
1.22 % van de waarde van je investering per jaar. Dit is een schatting.
Transactiekosten :
0.63 % van de waarde van je belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de bedragen die we kopen en verkopen.
Prestatievergoeding :

15% meerprestatie dan een netto geannualiseerd fondsrendement van 4,00%. Er wordt een inhaalperiode toegepast voor eventuelle ondermaatse prestaties in het verleden over een observatieperiode die kan worden verlengd van 1 tot 5 jaar. Aangezien het fonds meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldvorderingen, is het onderworpen aan de belasting op meerwaarden op schuldvorderingen. De toepasselijke roerende voorheffing bedraagt 30%. Bovendien beoogt de Belgische beurstaks (taks op beursverrichtingen), indien hij van toepassing is, een heffing op transacties bij wederinkoop en overdracht van icbe’s (tarief van 1,32%, maximaal € 4.000 per transactie). Voor meer informatie over de fiscaliteit die van toepassing is op uw beleggingen, raden wij u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd kantoor. Het fonds maakt geen gebruik van swing pricing.

Inschrijvingen / wederinkoop

Frequentie van bepaling van netto-inventariswaarde :
Dagelijks
Minimuminschrijving op aandelen :
deelbewijs
Centralisator / bewaarder :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Betaaldatum :
De NIW van het fonds is beschikbaar op de website van BEAMA : 
Link
De evolutie van de NIW heeft betrekking op de voorbije jaren en is geen betrouwbare indicator voor de toekomstige evolutie.

Te downloaden documenten

Reglementaire documenten
NETTO-INVENTARISWAARDEN
Top