NL - Société de gestion indépendante

Keren Diapason

Gediversifieerd

Beleggingsbeleid en -strategie

Om de beheerdoelstelling te bereiken, hanteert het fonds een flexibele beheerstijl door zijn blootstelling te moduleren tussen twee beleggingsuniversums: aandelen en rente-instrumenten.
Afhankelijk van het niveau van de risicopremies op de speculatieve Europese markt voor hoogrentende obligaties, bepaalt het beheermodel een beoogde blootstelling aan de aandelenmarkt en past het deze dynamisch aan volgens een reeks nauwkeurige kwantitatieve criteria. Het fonds kan volledig ongevoelig zijn voor de aandelenmarkten, afhankelijk van de verwachtingen van het beheermodel.

Risiconiveau

Bij lager risico is het rendement potentieel lager

Bij hoger risico is het rendement potentieel hoger

De SRI synthetische risico-indicator toont het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat dit product verlies zal lijden in geval van marktbewegingen of ons onvermogen om u te betalen.

Deze indicator gaat ervan uit dat u het product gedurende de aanbevolen periode aanhoudt. Het werkelijke risico kan heel anders zijn als u vóór de vervaldatum uitstapt, en u kunt minder terugkrijgen.

De classificatie 1 is het laagste risiconiveau en 7 is het hoogste risiconiveau, maar de laagste risicocategorie (1) betekent niet "risicoloos". De aan een ICBE verbonden risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.

Aangezien dit product geen bescherming biedt tegen de grillen van de markt, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Raadpleeg het deel Risicoprofiel van de DIC/KIID voor details over de verschillende soorten risico's waaraan de houder via het Fonds wordt blootgesteld.(*) volatiliteit: dit is de omvang van de koersschommelingen van een financieel actief. Ze dient als parameter voor de kwantificering van het rendements- en prijsrisico van een financieel actief. Bij een hoge volatiliteit is de kans op winst, maar ook het risico op verlies groter. :

BELANGRIJKE RISICO’S WAARMEE GEEN REKENING IS GEHOUDEN IN DE INDICATOR: - Kredietrisico: Wanneer de kwaliteit van de emittenten verslechtert of de emittent op de vervaldag zijn verplichtingen niet meer nakomt, kan de waarde van die effecten dalen, waardoor op haar beurt de netto-inventariswaarde daalt. Effecten die op basis van de analyse van de beheermaatschappij of de ratingagentschappen als “speculatief” worden bestempeld, lopen een verhoogd risico op wanbetaling en hun waardering kan harder en/of vaker schommelen, wat kan leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde. - Risico verbonden aan de impact van technieken zoals afgeleide instrumenten: Het gebruik van afgeleide instrumenten kan bij een blootstelling aan effecten die tegen de richting van de markten in evolueren, gedurende korte periodes leiden tot aanzienlijke dalingen van de netto-inventariswaarde.

Fondsbeheerder

Kerncijfers

Kerncijfers
Netto-inventariswaarden op 21/05/2024
Keren Diapason
112.19 €
REFERENTIEINDEX INDEX KEREN DIAPASON
194.61
Vorige waardering
Keren Diapason
112.19 €
REFERENTIEINDEX INDEX KEREN DIAPASON
194.61
NL-BE - Performance J-1
Keren Diapason
+0.1 %
REFERENTIEINDEX INDEX KEREN DIAPASON
0.0 %
Jaarlijkse prestaties

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd. De beheerskosten zijn inbegrepen in het rendement. De rendementen worden berekend met herbelegde nettocoupons, na aftrek van de directe en indirecte beheerskosten en exclusief de in- en uitstapkosten die Keren Finance aanrekent.

Kenmerken

ISIN-code :
FR0013420502
Classificatie AMF :
Gediversifieerd
Juridische aard :
Beleggingsfonds naar Frans recht
Geschikt :
Levensverzekering
Referentiemunt :
Euro
UCITS :
UCITS IV
Aanbevolen beleggingsduur :
Langer dan 5 jaar
Creatie op :
11/07/2019
Toewijzing van resultaten :
Captitalisatie
Levensduur :
Het compartiment wordt opgericht met een looptijd van 99 jaar, te tellen vanaf de opening ervan.
SFDR :
8

Kosten en fiscaliteit

Instapkosten :
0.0 % We vragen geen inschrijfgeld voor dit product.
Beheersvergoedingen en andere kosten :
1.92 % van de waarde van je investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van vorig jaar.
Transactiekosten :
0.95 % van de waarde van je belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de bedragen die we kopen en verkopen.
Prestatievergoeding :

15% incl btw. outperformance van de samengestelde index (50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% €STR kap) herbelegde dividenden. Er wordt geen prestatievergoeding in rekening gebracht indien de prestatie maximaal lager is dan tussen 0 en de gekapitaliseerde €STR.
Omdat het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldvorderingen, is het onderworpen aan de belasting op meerwaarden op schuldvorderingen. De toepasselijke roerende voorheffing bedraagt 30%. Bovendien beoogt de Belgische beurstaks (taks op beursverrichtingen), indien hij van toepassing is, een heffing op transacties bij wederinkoop en overdracht van icbe’s (tarief van 1,32%, maximaal € 4.000 per transactie). Voor meer informatie over de fiscaliteit die van toepassing is op uw beleggingen, raden wij u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd kantoor. Het compartiment maakt geen gebruik van swing pricing.

Inschrijvingen / wederinkoop

Frequentie van bepaling van netto-inventariswaarde :
Dagelijks
Minimuminschrijving op aandelen :
0.001 deelbewijs
Centralisator / bewaarder :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Betaaldatum :
De NIW van het fonds is beschikbaar op de website van BEAMA : 
Link
De evolutie van de NIW heeft betrekking op de voorbije jaren en is geen betrouwbare indicator voor de toekomstige evolutie.

Te downloaden documenten

Reglementaire documenten
NETTO-INVENTARISWAARDEN
Top